Noticias

A información conxuntural ten unha periodicidade inferior ao ano mentres que a periodicidade da información estrutural é igual ou superior ao ano.

Últimas noticias conxunturais Publicación

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Novembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13/12/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Outubro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

05/12/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Novembro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

05/12/2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

04/12/2019
Últimas noticias estruturais Publicación

Explotación estatística da información tributaria. Ano 2017
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

05/12/2019

Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS

04/12/2019

Indicadores de innovación
INDICADORES DE INNOVACIÓN

04/12/2019
POBOACIÓN
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Proxeccións de poboación
    Proxeccións de fogares
    Panorama demográfico
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
EDUCACIÓN
    Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
    Táboas de mortalidade
    Esperanza de vida sen limitación
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Proxección de taxas de actividade
    Mercado de traballo
    Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo
    Enquisa aos demandantes de emprego
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar
    Mostra continua de vidas laborais
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Módulo da situación dos inmigrantes e os seus fillos en relación co mundo laboral
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Indice de confianza do consumidor
    Enquisa social: os fogares e o medio ambiente
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Dependencia
    Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar
    Pensións e outras prestacións
    Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar
    Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade
CULTURA E LECER
    Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego
    Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Estatística de construción de edificios
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Seguimento e análise da construción
    Accesibilidade á vivenda
AGRICULTURA E PESCA
    Explotación do rexistro de gando bovino
    Prezos do leite
    Enquisa de bovino
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Complexo agroalimentario
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Enquisa continua de ocupación hoteleira
    Estatística de ocupación no turismo rural
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria
    Análise do sector do transporte e da loxística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
    Orzamentos e liquidacións
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Gasto dos non residentes
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Estrutura do comercio
    Central de balances
    Confianza empresarial
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Enquisa estrutural ás empresas
    Enquisa de innovación empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
    Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Marco input-output
    Renda dos fogares municipal
    Conta satélite de produción doméstica
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Matriz de contabilidade social
    Produto interior bruto municipal
    Conta satélite da cultura
    Escenario macroeconómico
    Contas do sector fogares
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
    Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Información sobre I+D+i
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Datos básicos
    Galicia en cifras
    Anuario Galicia-Norte de Portugal
    Panorama rural-urbano
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
METODOLOXÍA E CLASIFICACIÓNS
    Grao de urbanización
INDICADORES
    Indicadores de xénero
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
    Boletín de conxuntura
Compartir: