2507-02-AE05 EPA. Emprego das persoas con discapacidade

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Coñecer a situación das persoas con discapacidade e a súa integración no mercado laboral

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral
 • 2.5.07. Discapacidade

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas de 16 a 64 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e asimilados (segundo real decreto lexislativo 1/2013) residentes en vivendas familiares principais

Variables de estudo: relación coa actividade das persoas con discapacidade

Variables de clasificación: idade, sexo, tipo de discapacidade, grao de discapacidade, relación coa actividade, situación profesional, tipoloxía do fogar, nivel de estudos

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados polo INE. O INE obtén este ficheiro de microdatos a partir dunha integración dos datos estatísticos proporcionados pola Enquisa de Poboación Activa (EPA) cos datos administrativos rexistrados na Base de Datos Estatal de Persoas con Discapacidade (BEPD) do IMSERSO. Complétase con información sobre pensións, dependencia e medidas de fomento do emprego procedente do Rexistro de Prestacións Públicas do INSS, do Sistema para Autonomía e Situación de Dependencia (SISAAD) do IMSERSO e da Tesorería Xeral da Seguridade Social (TGSS)

Unidade estatística elemental: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execuciónn.i.n.i.n.i.n.i.
Calendarion.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP1) estruturaln.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP1) conxunturaln.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP2) estruturaln.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP2) conxunturaln.i.n.i.n.i.n.i.
Retraso (TP3)n.i.n.i.n.i.n.i.
Puntualidade (TP4)n.i.n.i.n.i.n.i.
Relevancia (R1)n.i.n.i.n.i.n.i.
Ligazón única e exclusiva (AC1)n.i.n.i.n.i.n.i.
Notas metodolóxicas (AC2)n.i.n.i.n.i.n.i.
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2401-16-AE05. EPA. Emprego das persoas con discapacidade. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: non incluído
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: non incluído
 • 2015: non incluído
 • 2014: non incluído
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: