2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

    Instituto Nacional de Estadística (INE). Organismo non pertencente á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

Tipoloxía e estado: OE en cumprimento

Obxectivos: 

    Obter as principais características da poboación en relación coa actividade no ámbito de Galicia, a partir da unión das mostras recollidas polo IGE e polo INE segundo o convenio asinado

    No 2019 inclúe o módulo sobre organización do traballo e tempo de traballo

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en vivendas familiares principais

Variables de estudo: poboación en relación coa actividade

Variables de clasificación: idade, sexo, estado civil, nacionalidade, estudos, rama de actividade, ocupación, situación profesional e tipo de contrato

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: sección censual e vivenda familiar principal

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execución100100100100
Calendario100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural----
Oportunidade (TP1) conxuntural----
Oportunidade (TP2) estrutural----
Oportunidade (TP2) conxuntural1111
Retraso (TP3)0000
Puntualidade (TP4)100100100100
Relevancia (R1) 222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2401-03-OE05. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística) e Instituto Nacional de Estadística (Organismo non pertencente á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia)
 • 2018: 2401-03-OE05. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística) e Instituto Nacional de Estadística (Organismo non pertencente á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia)
 • 2017: 2401-03-OE05. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística) e Instituto Nacional de Estadística (Organismo non pertencente á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 24-103. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Instituto Galego de Estatística e Instituto Nacional de Estadística
 • 2015: 24-103. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Instituto Galego de Estatística e Instituto Nacional de Estadística
 • 2014: 24-103. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 24-103. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 24-103. Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 24411. Enquisa de poboación activa de Galicia: en cumprimento. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 24411. Enquisa de poboación activa en Galicia: en cumprimento. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: 24411. Enquisa de poboación activa en Galicia: en cumprimento. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: