Datos Básicos. Educación, cultura e lecer

Alumnado matriculado en ensinanza non universitaria de réxime xeral
Curso 2016-2017. Datos provisionais

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Datos e cifras do ensino non universitario

O alumnado matriculado en ensinanza non universitairas diminúe nun 0,5% no curso 2016-2017

No curso 2016-2017 o número de alumnos matriculados na educación non universitaria de réxime xeral diminuiu nun 0,5%, o que supón en termos absolutos 1.831 alumnos menos que o curso anterior segundo os datos provisionais.

Os niveis de ensinanza nos que se rexistraron maiores incrementos na matrícula foron a formación profesional básica (15,7%), seguidos polos ciclos formativos de grao superior adultos que experimentaron un crecemento do 8,1%. Pola contra, o número de alumnos matriculados en bacharelato de adultos e ciclos formativos de grao medio adultos, para curso 2016-2017, estímase que diminúa un 13,7% e un 7,6% respectivamente.

Alumnos matriculados nas universidades galegas

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

Alumnos matriculados na ensinanza universitaria segundo rama. Galicia
Curso 2016-2017

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente.

As universidades galegas gañaron alumnos no curso 2016-2017

No curso 2016-2017 nas universidades galegas matriculáronse 56.878 alumnos, 3.168 máis que no curso anterior. Na última década o alumnado matriculado nas universidades galegas diminuíu nun 19,7%. A Universidade de Santiago segue a ser a que conta co maior número de alumnado universitario, na que este representa o 39,7% do total.

A presenza de mulleres segue a ser maior que a dos homes en todas as ramas, excepto na rama de enxeñería e arquitectura.

Produción editorial. Ano 2016
Número de títulos

Fonte: INE. Producción editorial de libros

O número de títulos editados en Galicia diminúe un 8,3% en 2016

En Galicia, no ano 2016 editáronse 1.990 títulos, un 8,3% menos que o ano anterior. A provincia da Coruña acumulou en 2016 o 55,8% dos títulos que se editaron en Galicia.

Gasto en bens e servizos culturais. Ano 2016

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Culturales

Gasto en bens e servizos culturais segundo grupos de gasto. Galicia. Ano 2016

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Culturales

En 2016 o 53,1% do gasto en bens e servizos culturais en Galicia dedicouse a cotas de televisión, tratamento da información e internet.

En Galicia, no ano 2016, dedicouse o 53,1% do gasto en bens e servizos culturais a cotas de televisión, tratamento da información e internet, o 21,5% á adquisición de libros e publicacións periódicas,o 14,7% á compra de soportes, equipos e accesorios audiovisuais e o 10,8% restante a servizos culturais.

Profesorado en centros de titularidade pública segundo o sexo. Galicia

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente
Nota: os datos son provisionais

No curso 2016-2017 a cifra de persoal docente nos centros de titularidade pública de Galicia acada o valor de 28.236. Neste colectivo existe unha forte presenza de mulleres, onde representan o 70,7% do total.
Profesores de ensinanza universitaria segundo o tipo de profesor nas
universidades galegas.
Curso 2016-2017


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

O número de profesores nas universidades galegas aumentou un 0,5% no curso 2016-2017.Evolución do abandono educativo temperán


Fonte: IGE/INE. Encuesta de población activa; Eurostat/ LFS: EU Labour Force Survey

No ano 2017 o 14,9% da poboación galega de 18 a 24 anos non completou o nivel de educación de secundaria etapa e non segue ningún tipo de formación. Esta porcentaxe en España alcanza o valor do 18,3% mentres que na UE28 sitúase no 10,6%.
Actividade cinematográfica. Galicia. Ano 2017


Fonte: Ministerio de Cultura. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento
Nota: Os datos son avance

Artes musicais e escénicas.Galicia. Ano 2017


Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Explotación Estadística de las Bases de Datos de Recursos Musicales, de la Danza y de Artes Escénicas


Definicións, fontes e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Compartir: