Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado

Resumo de resultados 29/01/2018
Datos correspondentes a decembro de 2017

Introdución

O principal obxectivo desta operación estatística é coñecer o número de traballadores afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, así como a distribución segundo o sexo, a idade e a nacionalidade. Tamén se analizan as afiliacións en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado, os sectores de actividade e os réximes de afiliación.

Para obter o concello de residencia crúzase o ficheiro de afiliacións da Seguridade Social co Padrón municipal continuo do Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para un mesmo traballador poden figurar varias afiliacións en alta laboral, por exemplo, se ten varias actividades laborais nun mesmo réxime ou en varios. Cando se fala de afiliacións á Seguridade Social, cada traballador contabilízase tantas veces como situacións de cotización teña. Porén, para as táboas de afiliados, cada traballador contabilízase unha única vez.

Situación da afiliación á Seguridade Social en Galicia

En decembro de 2017 rexistráronse 974.793 afiliacións á Seguridade Social en Galicia, un 1,7% menos que hai tres meses, en setembro de 2017. Destas, 958.341 (o 98,3%) corresponden a persoas cuxa residencia se atopa nun dos concellos de Galicia.

Como se expuxo na introdución, un mesmo traballador pode figurar varias veces no sistema da Seguridade Social, tantas como actividades laborais distintas desempeñe; máis correctamente, tantas como situacións de cotización distintas teña. Por exemplo, se un traballador desempeña un traballo remunerado por conta allea nunha empresa e, ao mesmo tempo, traballa por conta propia noutra empresa da que é propietario, figurará ao menos dúas veces no sistema: unha no réxime xeral e outra no réxime de autónomos.

Así, se contabilizamos, non o número de afiliacións, senón o de afiliados, a cifra baixa ás 927.389 persoas afiliadas en alta laboral ao sistema da Seguridade Social en decembro de 2017, un 1,9% menos que hai tres meses.

Afiliacións totais á Seguridade Social, afiliacións de residentes e afiliados con concello de residencia en Galicia. Decembro de 2017
Afiliacións, persoas, taxa de variación interanual (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa: afiliacións totais, afiliacións de residentes, afiliados)

Afiliados por sexo e grupos de idade

Pada medir a estrutura da poboación afiliada á Seguridade Social en alta laboral pódese construír o seguinte indicador de estrutura: a poboación afiliada de 40 ou máis anos, divida entre a poboación afiliada de 16 a 39 anos, multiplicado por cen.

En decembro de 2017, por cada 100 afiliados á Seguridade Social en alta laboral menores de 40 anos, residían en Galicia 174 traballadores maiores desta idade. Os sete grandes concellos galegos presentaban, para este indicador, valores superiores á media galega, que variaban desde 176,1 no concello de Vigo ata 203,6 en Ferrol.

Afiliados á Seguridade Social en alta laboral. Galicia e sete grandes concellos. Decembro de 2017
Persoas, taxa de variación interanual (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Índice de estrutura e taxa de substitución da poboación afiliada. Galicia e sete grandes concellos. Decembro de 2017
%

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Outro indicador tomado das estatísticas demográficas é o de taxa de substitución da poboación activa. Aplicado ao tema que nos ocupa, definiríase como o cociente entre a poboación afiliada menor de 25 anos e a poboación afiliada maior de 55 anos, multiplicado por 100. Este indicador utilízase para comparar a poboación que acaba de ingresar como cotizantes ao sistema da Seguridade Social coa que está próxima a abandonalo e pasar á situación de pensionista.

En Galicia, por cada 100 persoas que están en idade de abandonar o mercado laboral contabilízanse 20 persoas que ingresan ao sistema da Seguridade Social.

A continuación amósase a variación interanual do número de traballadores afiliados á Seguridade Social nos sete grandes municipios galegos.

Nos últimos doce meses (de setembro de 2016 a setembro de 2017) o número de traballadores afiliados incrementouse nos sete grandes concellos. O maior incremento deuse no concello de Vigo, onde o número de persoas afiliadas á Seguridade Social subiu en setembro un 3,2% respecto ao mesmo mes do ano anterior. A continuación atópase o concello de Pontevedra, cun incremento do número de persoas afiliadas ao sistema do 3,1%; ambos os dous concellos, xunto co Ferrol (2,8%) e co de Santiago de Compostela (2,8%), rexistran taxas de variación interanuais por riba da galega, que se sitúa en 2,4%.

Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo sexo e grupos de idade. Decembro de 2017
Persoas

Variación interanual do número de afiliados
Porcentaxes

A Coruña

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ferrol

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Santiago de Compostela

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Lugo

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ourense

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Pontevedra

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Vigo

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Afiliados de nacionalidade estranxeira

En decembro de 2017, o 3% dos afiliados á Seguridade Social en alta laboral residentes en Galicia tiña nacionalidade estranxeira.

Aínda que os municipios con maior número de traballadores afiliados de nacionalidade distinta á española eran as sete grandes cidades, en termos relativos, destacaban algúns concellos próximos á Rexión norte de Portugal, a Comarca de Valdeorras e a Mariña Lucense.

Afiliados de nacionalidade estranxeira. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Táboa coas 15 comarcas de Galicia con maior porcentaxe de afiliados de nacionalidade estranxeira. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    

Afiliacións á Seguridade Social por sectores de actividade

O 6,1% das afiliacións en alta laboral de persoas que residen en Galicia corresponden a actividades relacionadas coa agricultura e a pesca; o 14,1% rexístranse no sector industrial; o 7,3% na construción e o 72,4% corresponden a actividades do sector servizos. Hai unha pequena porcentaxe das afiliacións (o 0,1%) que non foi posible asignar a ningún sector ante a falta de información ao respecto.

Finalmente, nos seguintes mapas, amósase a distribución das afiliacións en alta laboral segundo os sectores de actividade e o concello de residencia do traballador, existentes a finais de decembro de 2017.

Por sectores de actividade, os concellos cunha maior porcentaxe de traballadores afiliados no sector primario atópanse no interior de Lugo (a excepción da capital de provincia, Rábade e Monforte de Lemos), nas comarcas coruñesas de Xallas, Terra de Melide e Arzúa, e na comarca do Deza (Pontevedra). Debido ás afiliacións no réxime especial do mar, municipios como a Illa de Arousa, Camariñas ou Fisterra presentan altas porcentaxes de afiliacións no sector primario.

Afiliacións en alta laboral de residentes en Galicia por sectores de actividade. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Afiliacións en alta laboral na agricultura e pesca. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Táboa cos 15 concellos de Galicia con maior porcentaxe de afiliacións en alta laboral na agricultura e pesca. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    

A industria ten maior peso nos municipios do sur da provincia de Pontevedra, na comarca de Valdeorras, Barbanza, Caldas e O Sar.

Afiliacións en alta laboral na industria. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Táboa cos 15 concellos de Galicia con maior porcentaxe de afiliacións en alta laboral na industria. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    

No que respecta á construción, sobresaen os municipios da zona da costa da morte (excepto Corcubión) que en decembro de 2017 presentaban porcentaxes de afiliacións na construción superiores á media galega (7,3%); en Cabana de Bergantiños, por exemplo, esta porcentaxe acada o 19%. Por outra banda, na meirande parte dos municipios do sur de Ourense o peso da construción tamén é superior á media galega; de feito, Gomesende é o concello de Galicia con maior porcentaxe de afiliacións no sector da construción, cun 20,7% das afiliacións totais rexistradas no concello en decembro de 2017.

Afiliacións en alta laboral na construción. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Táboa cos 15 concellos de Galicia con maior porcentaxe de afiliacións en alta laboral na construción. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    

Para rematar, o sector servizos amosa un maior peso nos sete grandes concellos e nos seus municipios limítrofes. Cabe destacar o concello de Santiago de Compostela, onde o 87,2% das afiliacións existentes a finais de decembro de 2017 correspondían ao sector servizos.

Afiliacións en alta laboral nos servizos. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Táboa cos 15 concellos de Galicia con maior porcentaxe de afiliacións en alta laboral nos servizos. Decembro de 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    

Compartir: