Enquisa conxuntural a fogares. Resumo de resultados

Resumo de resultados 04/01/2017
Datos correspondentes ao cuarto trimestre de 2016

Introdución

Os obxectivos principais da Enquisa conxuntural a fogares (ECF) son os seguintes:

  • Construír o Indicador de Confianza do Consumidor (ICC) e o Indicador de Sentimento do Consumidor (ISC), que permiten obter un rápido coñecemento dos cambios na percepción do consumidor respecto ás súas expectativas de gasto e aforro así como da situación económica persoal e xeral da Comunidade Autónoma. As percepcións dos fogares, independentemente dos indicadores macroeconómicos, son unha ferramenta moi útil para a análise económica a curto prazo.
  • Proporcionar información sobre as medidas que toman, ou pensan tomar, os fogares galegos segundo sexa a súa propia situación económica: decisións sobre os gastos efectuados, aforro, número de horas a traballar, solucións financeiras,etc.

Indicadores de confianza

No cuarto trimestre de 2016, o indicador de confianza do consumidor (ICC1) reflicte un valor de -12,05 puntos, 5,88 puntos por enriba do referido ao trimestre anterior. Neste trimestre aumentaron todos os indicadores parciais de perspectivas de evolución, a situación financeira persoal aumentou 5,71 puntos, o indicador de situación económica en Galicia aumentou 7,18 puntos, o de capacidade futura de aforro 4,77 puntos e o de desemprego 5,9 puntos.

Indicador de confianza do consumidor e as súas compoñentes. Galicia

1O ICC varía de -100 a 100, sendo o valor 0 o punto neutral; valores positivos do indicador amosan optimismo e valores negativos indican pesimismo por parte dos consumidores galegos.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O indicador de confianza do consumidor varía en función do intervalo de ingresos do fogar. Os fogares con menores ingresos medios mensuais son os que presentan valores máis baixos no ICC, mentres que a confianza aumenta ao incrementárense os ingresos do fogar. Así, o indicador no caso dos fogares con menos de 600€ ao mes acada o valor de -30,81, namentres que entre os fogares que máis ingresan ao mes (por riba dos 3.000€) o indicador sitúase en 10,54.

Indicador de confianza do consumidor (ICC) segundo o intervalo de ingresos do fogar. Galicia. Cuarto trimestre de 2016

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Situación económica dos fogares nos últimos tres meses

No cuarto trimestre de 2016 o 46,94% dos fogares galegos chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 43,19% con dificultade e o 9,87% restante con moita dificultade.

Con respecto ao trimestre anterior, prodúcese un aumento de 3,51 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, e unha diminución de 1,16 puntos na dos que chegan con dificultade. A porcentaxe de fogares que chega con moita dificultade diminuíu 2,34 puntos.

Con respecto ao cuarto trimestre do ano 2015, a porcentaxe de fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes medrou 4,03 puntos e a porcentaxe de fogares que chega con moita dificultade 1,03 puntos. Pola súa banda, a de fogares que chega con dificultade caeu 5,06 puntos no cuarto trimestre de 2016 respecto ao mesmo período do ano anterior.

Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Galicia
Porcentaxes

Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Galicia. Cuarto trimestre de 2016
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Medidas económicas tomadas polos fogares nos últimos tres meses

O 23,55% dos fogares galegos non se permitiu ningún extra nos tres últimos meses. Considéranse como extra os gastos destinados a vacacións ou viaxes, facer fronte a imprevistos ou grandes compras, extras de alimentación, roupa ou calzado, contratar novos servizos para o fogar, saír a cear, ir ao cine, etc. Tamén se inclúe nesta categoría poder aforrar e traballar menos horas ou que algún membro do fogar se permitira deixar de traballar.

O 13,85% dos fogares galegos diminuíu outros gastos comúns, como roupa, calzado e transporte, etc (non se inclúen nesta categoría os gastos en alimentación). Esta foi a medida económica máis habitual empregada polos fogares para reducir os gastos, aumentar os ingresos ou afrontar pagos no cuarto trimestre de 2016. Ademais, o 13,47% dos fogares galegos cambiou os seus hábitos de compra mercando marcas brancas e produtos en oferta.

Fogares que tomaron as seguintes medidas para reducir gastos, aumentar ingresos ou afrontar pagos nos últimos tres meses. Galicia
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Medidas económicas que esperan realizar os fogares nos próximos tres meses

O 66,86% dos fogares galegos ten pensado saír a cear, a cafeterías, ir ao cine ou ao teatro nos próximos tres meses, o 50,07% facer algún extra en produtos de alimentación, o 35,55% aforrar algo de cartos e o 26,23% facer fronte a imprevistos ou grandes compras.

Fogares que teñen pensado permitirse os seguintes extras nos próximos tres meses. Galicia
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compra de vivenda e coche nos fogares

O 16,19% dos fogares galegos está pagando a vivenda principal que compraron, o 7,98% o coche e o 2,36% unha segunda vivenda.

Fogares que teñen comprado e están pagando vivenda ou coche. Galicia
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Definicións e máis información

Definicións

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: