Estudo de salarios / Salarios desde a perspectiva do fogar

Estudo de salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Introdución

Neste apartado analízanse os ingresos dos fogares, utilizando como variable de clasificación a orixe da renda dos individuos que compoñen o fogar. Defínense catro fontes de renda e para cada fogar calcúlase a fonte de renda máis importante cuantitativamente, o que permite a clasificación dos fogares como segue:

  • Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios.
  • Fogares cuxa fonte principal de ingresos son as rendas mixtas (é dicir, os ingresos dos traballadores autónomos, incluídos os dereitos de propiedade).
  • Fogares cuxa fonte principal de ingresos son as pensións contributivas.
  • E unha categoría "outra" na que se recollen aqueles fogares nos que a fonte máis importante de ingresos son os ingresos non utilizados como variable de clasificación nas categorías anteriores (prestacións por desemprego, subsidios, rendas do capital e da propiedade e outros ingresos).

Estrutura dos fogares

No período 2007 a 2015 produciuse unha forte diminución do número de fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios. Nestes oito anos o peso destes fogares baixou 7 puntos porcentuais ata situarse no 44%. Esta caída concéntrase no período 2007-2013, e desde 2013 esta porcentaxe incrementouse case nun punto.

Complementariamente, o número de fogares cuxa principal fonte de ingresos non procede da remuneración do traballo (pensións contributivas e outras) aumentou substancialmente. No 2015 supoñen o 47% dos fogares, porcentaxe que se estabilizou dende 2013.

Se nos fixamos unicamente nos fogares onde hai algún asalariado, as rendas salariais son a principal fonte de ingresos do 80% destes núcleos.

Estrutura dos fogares (con asalariados e total) segundo a principal fonte de ingresos. Galicia
Porcentaxe

Estrutura dos fogares segundo a principal fonte de ingresos. Galicia
Porcentaxe

Estrutura dos fogares segundo o tamaño. Galicia
Porcentaxe

Entre o 2007 e o 2015 o peso dos fogares unipersoais sobre o total dos fogares galegos incrementouse en 3 puntos. Así, no 2015, case o 22% dos fogares están compostos por só unha persoa. No caso dos fogares onde hai polo menos un asalariado, obsérvase un menor peso relativo dos fogares unipersoais (10,5%).

No período considerado, o tamaño medio dos fogares ven experimentando unha paulatina diminución. O tamaño medio dos fogares nos cales hai polo menos un asalariado é superior á media de Galicia en tódolos anos estudiados, sendo a evolución semellante á do total de fogares.

Estrutura dos fogares (con asalariados e total) segundo o tamaño. Galicia
Porcentaxe

Tamaño medio dos fogares. Galicia
Persoas por fogar

Tamaño medio dos fogares (con asalariados e total) segundo a principal fonte de ingresos. Galicia
Persoas por fogar

Ingresos totais dos fogares

Ingresos mensuais por fogar segundo o tamaño e a principal fonte de ingresos do fogar. Galicia
Euros por fogar

No 2015 o ingreso medio por fogar increméntase lixeiramente, pasando de 1.915 euros en 2014 a 1.930 en 2015. Porén, o ingreso medio segue sendo case un 5% inferior ao existente no 2007. Esta redución nos ingresos medios deuse en todos os tipos de fogares, agás naqueles nos que as pensións contributivas constituen a principal fonte de ingresos, e que acadan un incremento do ingreso medio do 21% con respecto a 2013.

Os maiores ingresos medios atópanse nos fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas procedentes do traballo (salarios e rendas mixtas). Este ingreso por fogar é superior nos fogares pluipersoais, xa que pode existir máis dun perceptor de rendas salariais. En 2015 neste tipo de fogares incrementouse o ingreso medio daqueles fogares que teñen como principal fonte de renda os salarios.

O ingreso mensual por persoa increméntase por terceiro ano consecutivo, e en 2015 é superior ao ingreso medio mensual de 2007. O ingreso medio redúcese nos fogares unipersoais en 2015 e increméntase nos fogares pluripersoais.

Ingresos mensuais por persoa segundo o tamaño e a principal fonte de ingresos do fogar. Galicia
Euros por fogar

Ingreso mensual medio por fogar segundo a principal fonte de ingresos do fogar. Galicia
Euros por fogar

Por tamaño do fogar, o descenso do ingreso medio entre os anos 2007 e 2015 débese aos fogares pluripersoais, nos que o ingreso medio por fogar diminúe un 4%. Nestes fogares, a diminución do ingreso medio afecta a tódolos tipos de fogares, agás nos que a principal fonte de ingresos son as pensións contributivas.

En contraste, os unipersoais incrementan a renda media no período nun 9%, debido aos fogares deste tipo nos que a principal fonte de ingresos son os salarios e as pensións contributivas.

Ingreso mensual medio por fogar segundo o tamaño do fogar. Galicia
Euros por fogar

Ingreso mensual medio por persoa segundo o tamaño do fogar. Galicia
Euros por persoa

Ingresos salariais dos fogares

Os ingresos medios dos fogares nos cales hai polo menos un asalariado son un 23% superiores á media galega. A evolución no período 2007 a 2015 dos ingresos medios destes fogares é semellante á da media, cunha baixada relativa dun 5,2% no periodo.

Se se restrinxe a análise aos ingresos dos fogares que proceden de rendas salariais, os ingresos medios por salarios diminuiron un 5% no período. E se falamos da renda media por salarios nos fogares nos que os salarios constitúen a principal fonte de ingresos, a diminución de renda media foi dun 3%.

Ingreso mensual medio por fogar segundo a principal fonte de ingresos nos fogares con asalariados e no total dos fogares. Galicia
Euros por fogar

Ingreso mensual medio por fogar segundo a principal fonte de ingresos do fogar
Euros por fogar

Ingreso mensual medio por fogar procedente de salarios. Galicia
Euros por fogar

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral.

Compartir: