Tributos

Principais resultados

Resultados detallados

Ingresos tributarios da Administración local (dereitos liquidados)

Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)

Imposto sobre o valor engadido (IVE)

Imposto sobre bens inmobles

Información adicional

 
Compartir: