Cifras poboacionais de referencia

Resumo de resultados 24/02/2017
Datos correspondentes ao 1 de xaneiro de 2016

Introdución

As Cifras de población, estatística realizada polo Instituto Nacional de Estadística (INE), proporciona unha estimación da poboación residente en España, en cada comunidade autónoma, provincia e illa (nas provincias insulares), desagregada segundo características demográficas básicas, coma o sexo e a idade. Estes datos son empregados como cifras poboacionais de referencia en todas as operacións estatísticas do INE (enquisas, Contabilidade Nacional, indicadores, etc.) e son transmitidas a nivel internacional como datos oficiais de poboación de España a todos os efectos.

A partir da información proporcionada polas Cifras de población, o IGE elabora a desagregación territorial das mesmas, ata o nivel municipal, para o ámbito galego. Preséntanse neste momento os resultados obtidos con data de referencia o 1 de xaneiro de 2016, por sexo e grupos quinquenais de idade, en todos os concellos, e por sexo e idades simples para os sete grandes concellos de Galicia.

Información para Galicia, provincias e comarcas

Galicia rexistrou no 1 de xaneiro de 2016 unha cifra de poboación de 2.720.544 habitantes, o que supón un descenso de 14.112 persoas con respecto ao ano anterior, cifrada en 2.734.656 habitantes. Por provincias, A Coruña e Pontevedra concentran máis do 76% do total da poboación galega.


Poboación de Galicia e as provincias segundo o sexo. Ano 2016
Persoas

Fonte: INE. Cifras de población    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de 2016

Pirámide de poboación de Galicia. Ano 2016
Porcentaxe (%)

Fonte: INE. Cifras de población    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de 2016

Segundo as Cifras poboacionais de referencia, tres comarcas galegas gañaron poboación con respecto ao ano anterior: Santiago, A Coruña e Pontevedra.

Poboación das comarcas galegas que gañaron poboación con respecto ao ano anterior. Anos 2015 e 2016
Persoas

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de cada ano

Evolución da poboación das comarcas de Galicia, 2015-2016
Taxa de variación interanual (%)

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de cada ano

Información para os sete grandes concellos de Galicia

Os sete grandes concellos galegos presentan desigual comportamento na súa evolución anual. A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo e Pontevedra gañan poboación respecto ao ano anterior, namentres que Ferrol, Ourense e Vigo perden poboación.

Poboación dos sete concellos de Galicia con máis de 50.000 habitantes. Anos 2015 e 2016
Persoas

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de cada ano

Peso dos sete grandes concellos de Galicia (con máis de 50.000 habitantes) na poboación total. Ano 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de 2016

Definicións e máis información

Definicións

  • Residente: considérase residente a toda persoa física que ten a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de Galicia.

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: