Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 29/04/2021
Datos correspondentes ao primeiro trimestre de 2021

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

A pandemia provocada pola COVID-19 e a declaración do estado de alarma tivo importantes efectos sobre a Enquisa de Poboación Activa, tanto no que respecta á realización das entrevistas como a súa repercusión nas variables medidas pola enquisa. Para máis información consultar esta nota.

No primeiro trimestre de 2021 prodúcense unha serie de cambios metodolóxicos que poden consultarse na seguinte ligazón.

Activos

No primeiro trimestre de 2021 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.341.300 persoas, das cales 1.218.100 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 52%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas diminúe en 5.400 persoas, mentres que a taxa de actividade diminúe 0,3 puntos respecto ao cuarto trimestre de 2020.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2020, o número de persoas activas diminúe en 21.700 persoas e a taxa de actividade diminúe 1 punto.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina diminúe 0,5 puntos, situándose no 56,4%. A taxa de actividade feminina diminúe 0,1 puntos porcentuais, e sitúase no 48%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación diminúe en 21.100 persoas no primeiro trimestre de 2021 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.059.800 persoas ocupadas. A taxa de ocupación diminúe 0,9 puntos neste trimestre, ata o 45,3%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas diminuíu en 23.200 persoas, o que supón unha caída do 2,1% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre diminuíu tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns diminuíu en 13.300 persoas respecto ao cuarto trimestre do ano 2020 e a ocupación das mulleres diminuíu en 7.900 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha baixada da taxa de ocupación masculina de 1,3 puntos e de 0,6 puntos no caso da feminina.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2020, o número de homes ocupados diminúe en 16.700 persoas (un -2,9%), mentres que o de mulleres ocupadas diminúe nun 1,3%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre diminúe en todos os sectores. Na industria a ocupación diminúe en 5.800 persoas no primeiro trimestre do ano respecto ao anterior; o sector servizos rexistra un descenso de 5.600 traballadores e traballadoras; na construción, a diminución cífrase en 5.300 persoas e na agricultura e pesca prodúcese unha caída na ocupación de 4.400 persoas.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2020, a ocupación diminúe na industria, na construción e no sector primario (-11,7% no primeiro caso, -8,1% no segundo e 2,5% no terceiro), mentres que aumenta un 0,9% no sector servizos.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 851.800 persoas asalariadas no primeiro trimestre de 2021, 653.000 con contrato indefinido e os 198.800 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 7.300 asalariados e asalariadas menos con contrato indefinido, o que supón unha diminución de 1,1 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal tamén diminúe, neste caso en 12.600 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha baixada do 6% con respecto ao cuarto trimestre de 2020). No que respecta á variación interanual, a cifra de persoas con contrato indefinido case non variou, mentres que e as persoas con contrato temporal diminuíron un 9,1%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, sitúase no 23,3%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No primeiro trimestre de 2021 en Galicia había 158.300 persoas en paro, 15.700 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 1,3 puntos e sitúase no 13%.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2020, o número de parados e paradas aumenta en 1.500 persoas (un 1%) e a taxa de paro aumenta 0,4 puntos en termos interanuais.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, aumenta tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 74.700 persoas (9.300 máis que hai tres meses) e o de mulleres é de 83.600 persoas (6.300 mulleres máis en paro). A taxa de paro masculina aumenta en 1,5 puntos porcentuais e a feminina en 1,1 puntos, situándose a primeira no 11,8% e a segunda no 14,3%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino aumenta en 2.800 persoas (un 3,9% máis), mentres que o volume de paradas diminúe en 1.300 persoas (un 1,5% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 320.500 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 97.200 (o 30,3%) están ocupados/as, 36.500 (o 11,4%) parados/as e os 186.700 (o 58,3%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 30,3% no primeiro trimestre de 2021. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 2,2 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2020 diminúe 6,6 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 27,3% neste trimestre; aumenta 1 punto respecto ao trimestre anterior. En comparación co primeiro trimestre de 2020, aumenta 4,6 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No primeiro trimestre de 2021, o 74% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao cuarto trimestre de 2020, esta cifra diminúe un 10,3%, mentres que a de mozos e mozas ocupados a xornada parcial aumenta en 2.100 persoas. Con respecto ao primeiro trimestre de 2020 diminúe tanto a ocupación xuvenil que traballa a xornada completa (en 18.300 persoas), como a ocupación a xornada parcial (en 2.000 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 88.700 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 43,2% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido diminúe un 13,5% respecto ao trimestre anterior e un 17,3% respecto ao mesmo trimestre de 2020. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal aumenta un 0,8% respecto ao trimestre pasado, pero diminúe un 18,2% respecto ao primeiro trimestre de 2020.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 56,8%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2021
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: