Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 25/07/2019
Datos correspondentes ao segundo trimestre de 2019

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No segundo trimestre de 2019 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.334.300 persoas, das cales 1.239.100 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,1%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas aumenta en 4.900 persoas, mentres que a taxa de actividade aumenta 0,2 puntos respecto ao primeiro trimestre de 2019.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2018, o número de persoas activas diminúe en 11.700 persoas e a taxa de actividade diminúe 0,5 puntos.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta cinco décimas, ata situarse no 57,6%. A taxa de actividade feminina diminúe 0,1 puntos porcentuais, e sitúase no 48,9%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación aumenta en 18.600 persoas no segundo trimestre de 2019 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.098.800 persoas ocupadas. A taxa de ocupación aumenta 0,8 puntos neste trimestre, ata o 47,1%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 23.000 persoas, o que supón unha suba do 2,1% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre aumentou tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns diminuiu en 13.800 persoas respecto ao primeiro trimestre do ano 2019 e a ocupación das mulleres aumentou en 4.800 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha subida da taxa de ocupación masculina de 1,2 puntos e de 0,4 puntos no caso da feminina.

Con respecto ao segundo trimestre do ano 2018, o número de homes ocupados aumenta en 14.800 persoas (un 2,6%), mentres que o de mulleres ocupadas aumenta nun 1,6%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre aumenta en todos os sectores. Na industria a ocupación aumenta en 5.800 persoas con respecto ao primeiro trimestre de 2019; o sector primario rexistra un aumento de 3.500 persoas na cifra de ocupación, a construción de 2.000 persoas e os servizos de 7.100 traballadores e traballadoras máis.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2018, a ocupación diminúe na construción un 2,5%; pola contra, na industria a ocupación aumenta un 4,7%, na agricultura e pesca un 4,5% e nos servizos un 1,8%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 876.200 persoas asalariadas no segundo trimestre de 2019, 642.400 con contrato indefinido e os 233.700 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 900 asalariados e asalariadas máis con contrato indefinido, o que supón un aumento de 0,1 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal aumenta en 10.100 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha subida do 4,5% con respecto ao primeiro trimestre de 2019). No que respecta á variación interanual, as persoas con contrato indefinido incrementáronse un 1,5% e as persoas con contrato temporal aumentaron un 0,6%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, sitúase no 26,7%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No segundo trimestre de 2019 en Galicia había 140.400 persoas en paro, 13.500 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 1,2 puntos e sitúase no 11,3%.

Con respecto ao segundo trimestre do ano 2018, o número de parados e paradas diminúe en 34.600 persoas (un -19,8%) e a taxa de paro 2,7 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe tanto o paro masculino como o feminino: o número total de homes parados sitúase en 68.900 persoas (8.600 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 71.400 persoas (5.100 mulleres menos en paro). A taxa de paro masculina diminúe en 1,4 puntos porcentuais e a feminina en 0,8 puntos, situándose a primeira no 10,7% e a segunda no 12,0%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino descende en 13.400 persoas (un 16,3% menos), e o volume de paradas en 21.400 persoas (un 23,1% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No segundo trimestre de 2019, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 2.800 unidades e sitúase en 52.200 fogares. Respecto ao segundo trimestre de 2018, esta tipoloxía de fogares redúcese un 13,9%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 15.500 unidades. O número de fogares nesta situación é de 617.100. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 26.600 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 4,5% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 317.600 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 123.900 (o 39,0%) están ocupados, 30.200 (o 9,5%) parados e os 163.400 (o 51,4%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 39,0% no segundo trimestre de 2019. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 2,9 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2018 aumenta 0,7 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 19,6% neste trimestre; diminúe 3,5 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co segundo trimestre de 2018 diminuíu 3,6 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No segundo trimestre de 2019, o 72,6% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao primeiro trimestre de 2019, esta cifra aumenta un 9,9%, mentres que o de mozos e mozas ocupados a xornada parcial aumenta en 1.200 persoas. Con respecto ao segundo trimestre de 2018 aumenta a ocupación xuvenil que traballa a xornada parcial (en 2.400 persoas) e diminúe a ocupación a xornada completa (en 700 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 112.600 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 37,9% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido aumentou un 0,7% respecto ao trimestre anterior e un 3,9% respecto ao mesmo trimestre de 2018. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal aumentou un 12,2% respecto ao trimestre pasado e diminuíu un 1,8% respecto ao segundo trimestre de 2018.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 62,1%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (55,4% e 59,9%, respectivamente) no segundo trimestre de 2019. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (42,0%). No referido ás taxas de paro, este trimestre Santiago é o concello de entre os sete grandes con menor valor (6,2%) e Ferrol o que presenta a taxa de paro más elevada (15,9%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Segundo trimestre de 2019
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Segundo trimestre de 2019
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: