Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 28/01/2021
Datos correspondentes ao cuarto trimestre de 2020

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

A pandemia provocada pola COVID-19 e a declaración do estado de alarma tivo importantes efectos sobre a Enquisa de Poboación Activa, tanto no que respecta á realización das entrevistas como a súa repercusión nas variables medidas pola Enquisa. Para máis información consultar esta nota.

Activos

No cuarto trimestre de 2020 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.339.600 persoas, das cales 1.223.500 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 52,3%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas diminúe en 3.900 persoas, mentres que a taxa de actividade diminúe 0,2 puntos respecto ao terceiro trimestre de 2020.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2019, o número de persoas activas diminúe en 18.200 persoas e a taxa de actividade diminúe 0,8 puntos.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina diminúe 0,8 puntos, situándose no 56,9%. A taxa de actividade feminina aumenta 0,5 puntos porcentuais, e sitúase no 48,1%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación diminúe en 1.700 persoas no cuarto trimestre de 2020 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.080.900 persoas ocupadas. A taxa de ocupación diminúe 0,1 puntos neste trimestre, ata o 46,2%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas diminuíu en 15.100 persoas, o que supón unha caída do 1,4% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre diminuíu a ocupación masculina mentres que aumentou a feminina: o número de ocupados varóns diminuíu en 5.500 persoas respecto ao terceiro trimestre do ano 2020 e a ocupación das mulleres aumentou en 3.800 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha baixada da taxa de ocupación masculina de 0,5 puntos e nunha suba de 0,3 puntos no caso da feminina.

Con respecto ao cuarto trimestre do ano 2019, o número de homes ocupados diminúe en 5.700 persoas (un -1,0%), mentres que o de mulleres ocupadas diminúe nun 1,8%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre diminúe en todos os sectores agás nos servizos. Na industria a ocupación diminúe en 6.400 persoas no cuarto trimestre do ano respecto ao anterior; a construción rexistra un descenso de 1.000 traballadores e traballadoras; no sector primario a diminución cífrase en 500 persoas e no sector servizos prodúcese unha suba na ocupación de 6.200 persoas.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2019, a ocupación diminúe na industria e no sector servizos (un -5,0% no primeiro caso e un -1,4% no segundo), mentres que aumenta un 6,0% no sector primario e un 1,3% na construción.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 871.700 persoas asalariadas no cuarto trimestre de 2020, 660.300 con contrato indefinido e os 211.400 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 3.500 asalariados e asalariadas menos con contrato indefinido, o que supón unha diminución de 0,5 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal tamén diminúe en 5.300 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha baixada do 2,4% con respecto ao terceiro trimestre de 2020). No que respecta á variación interanual, as persoas con contrato indefinido incrementáronse un 0,9% e as persoas con contrato temporal diminuíron un 7,6%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, sitúase no 24,3%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No cuarto trimestre de 2020 en Galicia había 142.600 persoas en paro, 2.200 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 0,1 puntos e sitúase no 11,7%.

Con respecto ao cuarto trimestre do ano 2019, o número de parados e paradas diminúe en 3.200 persoas (un -2,2%) e a taxa de paro mantense nos mesmos valores.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe o paro masculino mentres que o feminino aumenta: o número total de homes parados sitúase en 65.400 persoas (3.600 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 77.300 persoas (1.400 mulleres máis en paro). A taxa de paro masculina diminúe en 0,4 puntos porcentuais e a feminina aumenta 0,2 puntos, situándose a primeira no 10,3% e a segunda no 13,2%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 800 persoas (un 1,2% menos), mentres que o volume de paradas diminúe en 2.200 persoas (un 2,8% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No cuarto trimestre de 2020, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 2.200 unidades e sitúase en 51.000 fogares. Respecto ao cuarto trimestre de 2019, esta tipoloxía de fogares redúcese un 2,5%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 6.600 unidades. O número de fogares nesta situación é de 614.400. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 1.800 fogares máis nesta situación, o que supón un aumento do 0,3% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 318.700 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 103.400 (o 32,44%) están ocupados, 36.900 (o 11,58%) parados e os 178.400 (o 55,98%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 32,5% no cuarto trimestre de 2020. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 1,5 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2019 diminúe 5,9 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 26,3% neste trimestre; diminúe 1,9 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co cuarto trimestre de 2019, aumenta 5,3 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No cuarto trimestre de 2020, o 77,6% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao terceiro trimestre de 2020, esta cifra diminúe un 7,3%, mentres que a de mozos e mozas ocupados a xornada parcial aumenta en 1.600 persoas. Con respecto ao cuarto trimestre de 2019 diminúe tanto a ocupación xuvenil que traballa a xornada completa (en 10.300 persoas), como a ocupación a xornada parcial (en 8.200 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 94.300 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 46,98% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido aumentou un 5,5% respecto ao trimestre anterior e diminuíu un 6,1% respecto ao mesmo trimestre de 2019. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal diminuíu un 13,9% respecto ao trimestre pasado e un 22,0% respecto ao cuarto trimestre de 2019.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 53,02%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Santiago e Lugo son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (55,8% e 54,6%, respectivamente) no cuarto trimestre de 2020. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (34,4%). No referido ás taxas de paro, este trimestre Santiago é o concello de entre os sete grandes con menor valor (7,5%) e Ferrol o que presenta a taxa de paro máis elevada (18,4%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Cuarto trimestre de 2020
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Cuarto trimestre de 2020
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: