Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 28/04/2020
Datos correspondentes ao primeiro trimestre de 2020

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

A pandemia provocada pola COVID-19 e a declaración do estado de alarma tivo importantes efectos sobre a Enquisa de Poboación Activa, tanto no que respecta á realización das entrevistas como a súa repercusión nas variables medidas pola Enquisa. Para máis información consultar esta nota.

Activos

No primeiro trimestre de 2020 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.338.600 persoas, das cales 1.239.800 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,0%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas diminúe en 1.900 persoas, mentres que a taxa de actividade diminúe 0,1 puntos respecto ao cuarto trimestre de 2019.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2019, o número de persoas activas aumenta en 5.600 persoas e a taxa de actividade aumenta 0,1 puntos.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta dúas décimas, ata situarse no 57,8%. A taxa de actividade feminina diminúe 0,5 puntos porcentuais, e sitúase no 48,6%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación diminúe en 13.000 persoas no primeiro trimestre de 2020 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.083.000 persoas ocupadas. A taxa de ocupación diminúe 0,6 puntos neste trimestre, ata o 46,3%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 2.800 persoas, o que supón unha suba do 0,3% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre diminuíu tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns diminuíu en 2.300 persoas respecto ao cuarto trimestre do ano 2019 e a ocupación das mulleres diminuíu en 10.700 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha baixada da taxa de ocupación masculina de 0,2 puntos e unha diminución de 0,9 puntos no caso da feminina.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2019, o número de homes ocupados aumenta en 14.600 persoas (un 2,6%), mentres que o de mulleres ocupadas diminúe nun 2,3%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre aumenta en todos os sectores agás nos servizos. Na industria a ocupación aumenta en 7.500 persoas con respecto ao cuarto trimestre de 2019, a construción rexistra un aumento de 1.900 persoas na cifra de ocupación e o sector primario de 1.300 persoas. Pola contra os servizos rexistran 23.500 traballadores e traballadoras menos.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2019, a ocupación aumenta na construción un 17,4%, na industria un 11,2% e no sector primario un 6,9%; pola contra, nos servizos a ocupación diminúe un 4,1%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 872.100 persoas asalariadas no primeiro trimestre de 2020, 653.300 con contrato indefinido e os 218.800 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 1.100 asalariados e asalariadas menos con contrato indefinido, o que supón unha diminución de 0,2 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal diminúe en 10.100 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha baixada do 4,4% con respecto ao cuarto trimestre de 2019). No que respecta á variación interanual, as persoas con contrato indefinido incrementáronse un 1,8% e as persoas con contrato temporal diminuíron un 2,1%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, sitúase no 25,1%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No primeiro trimestre de 2020 en Galicia había 156.800 persoas en paro, 11.000 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 0,9 puntos e sitúase no 12,6%.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2019, o número de parados e paradas aumenta en 2.900 persoas (un 1,9%) e a taxa de paro 0,1 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, aumenta tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 71.900 persoas (5.700 máis que hai tres meses) e o de mulleres é de 84.900 persoas (5.400 mulleres máis en paro). A taxa de paro masculina aumenta en 0,8 puntos porcentuais e a feminina aumenta nun punto, situándose a primeira no 11,1% e a segunda no 14,3%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino descende en 5.600 persoas (un 7,2% menos), e o volume de paradas aumenta en 8.400 persoas (un 11,0% máis que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No primeiro trimestre de 2020, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro aumenta en 4.900 unidades e sitúase en 57.200 fogares. Respecto ao primeiro trimestre de 2019, esta tipoloxía de fogares increméntase un 4,0%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados diminúe en 8.000 unidades. O número de fogares nesta situación é de 604.600. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 3.000 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 0,5% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 318.300 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 117.600 (o 36,95%) están ocupados, 34.500 (o 10,84%) parados e os 166.200 (o 52,21%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 36,9% no primeiro trimestre de 2020. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 1,5 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2019 aumenta 0,8 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 22,7% neste trimestre; aumenta 1,7 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co primeiro trimestre de 2019 diminuíu 0,4 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No primeiro trimestre de 2020, o 76,7% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao cuarto trimestre de 2019, esta cifra diminúe un 0,3%, mentres que o de mozos e mozas ocupados a xornada parcial diminúe en 4.100 persoas. Con respecto ao primeiro trimestre de 2019 aumenta a ocupación xuvenil que traballa a xornada completa (en 8.400 persoas) e diminúe a ocupación a xornada parcial (en 5.400 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 107.900 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 42,9% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido diminuíu un 1,9% respecto ao trimestre anterior e aumentou un 9,2% respecto ao mesmo trimestre de 2019. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal diminuíu un 3,9% respecto ao trimestre pasado e un 1,1% respecto ao primeiro trimestre de 2019.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 57,1%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (55,6% e 55,4%, respectivamente) no primeiro trimestre de 2020. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (39,7%). No referido ás taxas de paro, este trimestre Lugo é o concello de entre os sete grandes con menor valor (8,0%) e Ferrol a que presenta a taxa de paro máis elevada (18,3%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2020
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2020
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: