Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Resumo de resultados

Resumo de resultados 19/01/2018
Datos correspondentes ao ano 2017

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

O obxectivo da estatística de mobilidade laboral e xeográfica é investigar a relación entre a empregabilidade das persoas e a súa disposición a cambiar de residencia, a través do estudo conxunto das características laborais e o tempo que levan vivindo no municipio, en colaboración co INE.

A Estatística de mobilidade laboral e xeográfica toma como base a mostra da EPA do primeiro trimestre do ano e incorpora información do último movemento do Padrón municipal de habitantes que supoña un cambio no municipio de residencia.

Mobilidade dos ocupados

No primeiro trimestre de 2017 residían en Galicia 1.033.600 ocupados dos cales o 2,05% cambiara de municipio de residencia facía menos dun ano. Por outra banda o 9,41% levaba vivindo no mesmo municipio entre 1 e 5 anos e o 88,54% restante 5 ou máis anos.

Ao considerar a idade dos traballadores, obsérvase como a mobilidade é maior entre os ocupados máis novos. O 5% dos mozos menores de 25 anos levaba residindo no mesmo municipio menos dun ano e para os ocupados de entre 25 e 34 anos (ambos inclusive) esta porcentaxe era do 4,17%. No outro extremo atopábanse os traballadores de 45 ou máis anos. Para este colectivo, a porcentaxe dos que cambiaran de municipio de residencia facía menos dun ano apenas superaba o 0,75% no primeiro trimestre de 2017.

Ocupados segundo a idade e o tempo de residencia no municipio. Galicia. Ano 2017
Miles de persoas

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Distribución dos ocupados segundo o tempo de residencia no municipio. Galicia. Ano 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

A mobilidade dos ocupados aumentou lixeiramente con respecto ao acontecido hai un ano. Así, a porcentaxe dos ocupados que cambiou de residencia nos últimos doce meses pasou do 1,91% en 2016 ao 2,05% en 2017.

Distribución dos ocupados segundo o tempo de residencia no concello. Anos 2016 e 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Cabe destacar que o 41,67% dos ocupados residentes en Galicia no primeiro trimestre de 2017 non mudara nunca de concello de residencia e o 36,23% si cambiara de municipio de residencia pero non de provincia.

Entre os ocupados que no primeiro trimestre do ano 2017 levaba residindo no mesmo concello menos dun ano, o 48,58% cambiara a súa residencia a outro municipio da mesma provincia.

Ocupados segundo o tempo de residencia no municipio e a relación entre o municipio de residencia actual e anterior. Galicia. Ano 2017
Miles de persoas

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Mobilidade dos parados

A mobilidade dos desempregados é superior á dos ocupados. Para o 3,73% dos galegos e das galegas que no primeiro trimestre de 2017 se atopaban en paro, transcorrera menos dun ano desde o último cambio de municipio de residencia.

Parados segundo o sexo e o tempo de residencia no municipio. Galicia. Ano 2017
Miles de persoas

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Distribución dos parados segundo o tempo de residencia no municipio. Galicia. Ano 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Respecto ao ano 2016 diminúe a porcentaxe de poboación parada que cambiou de domicilio nos últimos doce meses: pasa de representar o 4,34% en 2016 ao 3,73% de 2017.

Distribución dos parados segundo o tempo de residencia no concello. Anos 2016 e 2017
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 40,58% da poboación parada existente en Galicia no primeiro trimestre do ano 2017 non variara de concello de residencia desde o nacemento. Entre os que cambiaran de residencia no último ano, o 46,91% mudara de municipio de residencia pero dentro da mesma provincia.

Parados segundo o tempo de residencia no municipio e a relación entre o municipio de residencia actual e anterior. Galicia. Ano 2017
Miles de persoas

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: