Explotación da Mostra continua de vidas laborais

Resumo de resultados 31/10/2017
Ano 2015

Introdución

A Mostra continua de vidas laborais (MCVL) é un conxunto de microdatos anonimizados procedentes de diversos rexistros administrativos: da Seguridade Social, do Padrón municipal de habitantes e da Axencia Tributaria. A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión contributiva da Seguridade Social.

Para poder interpretar correctamente os datos facilitados nesta explotación estatística, hai que ter en conta as seguintes consideracións

  • Os datos non fan referencia a unha data concreta, senón que se inclúe a todos os individuos que tiveron relación coa Seguridade Social nalgún momento do ano 2015.
  • Non se dispón de información referente aos traballadores que teñen un sistema de previsión social distinto ao da Seguridade Social, por exemplo os funcionarios de clases pasivas.
  • Non están incluídos os demandantes de emprego cando non reciben prestacións, aínda que estean rexistrados nun servizo público de emprego. Por exemplo, se un traballador cesa a súa relación laboral coa empresa e non ten dereito a percibir unha prestación por desemprego, figurará como afiliado en alta laboral no período de tempo que durou a relación laboral e, para o resto do ano, non constará ningunha relación coa Seguridade Social.
  • O colectivo de persoas que non tiveron relación coa Seguridade Social non se corresponde coa poboación inactiva.
  • Unha mesma persoa puido manter ao longo do ano diferentes tipos de relacións coa Seguridade Social.

Traballadores afiliados en alta laboral

Poboación de 16 ou máis anos que en 2015 estivo afiliada en alta laboral segundo o tempo traballado no ano e a idade. Galicia
Persoas

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Durante o ano 2015, 1.112.650 galegos e galegas en idade laboral (de 16 ou máis anos) mantiveron algunha relación de afiliación en alta laboral coa Seguridade Social, un 1,9% máis que no ano 2014.

O 3,3% destes afiliados traballou menos dun mes en todo o ano 2015, o 12,6% entre un mes e seis meses, o 18,8% traballou seis ou máis meses pero sen chegar ao ano completo e, finalmente, o 65,3% restante fíxoo durante todo 2015.

Estas porcentaxes varían de xeito significativo en función da idade do afiliado. Entre a poboación máis nova, a menor de 25 anos, a porcentaxe dos que traballaron o ano completo non chega ao 20% (sitúase no 16,3%). Porén, ao considerar o grupo de idade de 25 a 34 anos (ambos inclusive) a porcentaxe dos que traballaron todo o ano rolda o 51% (máis concretamente, 50,7%) e segue aumentando ata acadar o 81,6% entre os afiliados de 55 a 64 anos.

Ao ter en conta o sexo do traballador, a porcentaxe de homes que estiveron afiliados en alta laboral durante todo o ano 2015 foi do 66,2%, 1,9 puntos por riba da porcentaxe observada entre o colectivo feminino (que se sitúa en 64,3%).

Porcentaxe de afiliados que traballaron durante todo o ano 2015. Galicia
%

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No tocante á vida laboral dos traballadores, o 54,6% das persoas que nalgún momento de 2015 estiveron afiliadas en alta laboral levaba traballado menos de 15 anos, o 27,5% entre 15 e 25 anos e o 17,9% 25 ou máis anos.

Estre os afiliados máis próximos á idade de xubilación (os de 55 ou máis anos), a porcentaxe dos que levaban afiliados en alta laboral menos de 15 anos é do 16,8%. O 23,9% levaba traballando entre 15 e menos de 25 anos e, finalmente, o 59,3% restante 25 ou máis anos.

Na gráfica da dereita represéntase o número medio de anos afiliados en alta laboral segundo o sexo e a idade do afiliado, para todos os residentes en Galicia de 16 ou máis anos que estiveron afiliados en alta laboral nalgún momento de 2015. Cabe destacar, que a medida que aumenta a idade aumenta a diferenza entre o número medio de anos traballados polos homes e polas mulleres, debido á tardía incorporación da muller ao mercado laboral.

Número medio de anos afiliados en alta laboral segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2015
Anos

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Nota: o número medio de anos traballados calculouse para as persoas afiliadas en alta laboral nalgún momento do ano de referencia.

Dos 1.112.650 galegos que en 2015 mantiveron algunha relación de afiliación en alta laboral coa Seguridade Social, 895.350 estiveron afiliados por conta allea nalgún momento do ano. O 80,4% destes afiliados por conta allea traballou para unha soa empresa en 2015 (todo o ano ou parte del). Esta porcentaxe tamén cambia en función da idade do afiliado. Así, entre os mozos menores de 25 anos situouse no 66,4% mentres que nove de cada dez traballadores de 55 ou máis anos prestou servizos a unha única empresa en 2015.

Poboación de 16 ou máis anos que estivo afiliada en alta laboral por conta allea segundo o número de empresas nas que traballou no ano e a idade. Galicia
Persoas

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Bases de cotización

En Galicia, a base de cotización media para os traballadores afiliados á Seguridade Social no réxime xeral acadou os 1.499 euros/mes no ano 2015, 4 euros por riba do valor rexistrado no ano anterior. Por outra banda, a metade dos traballadores ten unha base inferior aos 1.355 euros mensuais.

Para os homes, a base de cotización media acadou os 1.662 euros/mes, mentres que para o colectivo feminino situouse 321 euros por debaixo da masculina.

Por idade, a base de cotización máis alta deuse no colectivo de 55 a 64 anos (ambos inclusive) con 1.787 euros mensuais, mentres que entre a poboación máis nova, a menor de 25 anos, a base de cotización media non chegou aos 900 euros/mes (situouse nos 841 euros ao mes en 2015).

Base de cotización media no réxime xeral por sexo e grupos de idade. Galicia. Ano 2015
Euros/mes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Media e mediana da base de cotización no réxime xeral. Galicia
Euros/mes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Base de cotización media no réxime xeral por sexo. Grandes concellos. Ano 2015
Euros/mes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

A Mostra Continua de Vidas Laborais permite identificar o municipio de residencia para os concellos con máis de 40.000 habitantes.

Dos sete grandes concellos galegos, Santiago de Compostela contaba coa base de cotización máis alta en 2015, con 1.708 euros/mes, seguido da Coruña con 1.655 euros/mes e Vigo con 1.617 euros/mes. No outro extremo atópase o concello de Ourense, onde a base de cotización media para os afiliados no réxime xeral e residentes no concello foi de 1.486 euros mensuais en 2015.

Salarios

O 22% dos galegos e das galegas que en 2015 estiveron afiliadas en alta laboral por conta allea percibiu un salario total menor ou igual aos 6.000 euros anuais. Entre a poboación traballadora que só estivo afiliada en alta laboral parte do ano, esta porcentaxe sobe ata o 48,5%, mentres que para os que estiveron afiliados o ano completo é do 3,6%.

Para este último colectivo, o intervalo modal (o de maior frecuencia) é o de 15.000 a 20.000 euros, no que se atopa o 23,8% dos traballadores que estiveron afiliados en alta laboral durante todo o ano 2015, seguido moi de preto do grupo de poboación que percibiu de 20.000 a 30.000 euros, no que se atopa o 23,2%.

Distribución da poboación afiliada en alta laboral por conta allea segundo o intervalo de salario bruto anual (euros). Galicia. Ano 2015
Porcentaxes

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Nota: as porcentaxes están calculadas sobre o total de traballadores por conta propia para os que se dispón de información fiscal.

Media e mediana do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano. Galicia
Euros/ano

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

A media do salario bruto para os afiliados por conta allea acadou os 16.733 euros anuais en 2015. Para o colectivo que estivo afiliado en alta laboral por conta allea durante todo o ano a media sitúase nos 23.018 euros anuais; para o resto de persoas, as que traballaron só parte do ano, o salario medio anual sitúase nos 7.622 euros.

No que respecta ao valor mediano, a metade dos asalariados galegos percibiu uns rendementos polo traballo inferiores aos 14.206 euros anuais.

Respecto ao ano anterior, o salario medio anual aumentou en 289 euros/ano. Obsérvanse diferenzas entre os que traballaron o ano completo ou só parte do ano: o salario medio anual de ambos colectivos incrementouse entre 2014 e 2015, pero a suba foi máis acusada no caso do primeiro colectivo de traballadores e traballadoras. Este ingresou de media 477 euros máis en 2015 que no ano 2014. Por outra banda, o salario medio dos traballadores que só traballaron parte do ano medrou 329 euros.

Ao centrarse nos afiliados e nas afiliadas que traballaron por conta allea o ano completo, obsérvase como o salario increméntase notablemente a medida que aumenta a idade do traballador, pasando de 12.894 euros para os mozos menores de 25 anos aos 26.048 euros para a poboación de 55 a 64 anos.

Por outra banda, obsérvanse diferenzas salariais entre o sexo masculino e o feminino. En 2015 a media do salario bruto anual foi de 18.930 euros para os homes e 14.394 para as mulleres (4.536 euros menos para o sexo feminino). Ao restrinxir a análise ás persoas que estiveron afiliadas en alta laboral por conta allea durante todo o ano, a diferenza (en termos absolutos) é maior: 26.029 euros para os homes e 19.781 para as mulleres (6.248 euros menos).

Media do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano e a idade. Galicia. Ano 2015
Euros/ano

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Media e mediana do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano e o sexo. Galicia. Ano 2015
Euros/ano

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Media do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano e a idade. Grandes concellos. Ano 2015
Euros/ano

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos sete concellos galegos con maior poboación, A Coruña presentaba no 2015 o salario bruto máis alto con máis de 20.000 euros anuais, seguido de Santiago de Compostela con 19.910 euros ao ano. No extremo oposto atópase o concello de Ferrol, onde os afiliados e afiliadas por conta allea percibiron de media uns 16.774 euros/ano. Con todo, os sete grandes concellos presentaban en 2015 medias de salarios superiores á galega (16.733 euros/ano).

Porén, se restrinximos á análise ás persoas que traballaron durante todo o ano 2015, no concello de Lugo o salario medio anual foi inferior á media da comunidade autónoma (22.328 euros/ano fronte aos 23.018 de media en Galicia).

Compartir: