Estudo de salarios / Salarios nas fontes tributarias

Estudo de salarios. Salarios nas fontes tributarias

Introdución

Neste apartado utilízase a estatística "Mercado de trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias" realizada pola Axencia Tributaria para facer unha análise dos salarios dende a óptica do perceptor, utilizando como variables de clasificación a provincia e a Comunidade Autónoma, o sexo, a idade, a rama de actividade e os tramos de salario.

A estatística ten carácter censual e está baseada nas declaracións anuais do Modelo 190 que presentan todas as persoas físicas, xurídicas e demais entidades que, estando obrigadas a reter ou ingresar a conta polo imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, satisfagan ou abonen algunha renda no ano de referencia da estatística.

Esta estatística permite coñecer o perfil demográfico da poboación asalariada por sexo, a masa salarial por tramos de idade e polo tanto, o salario medio para cada tramo. Ademais, tamén proporciona a clasificación dos asalariados para 10 ramas de actividade co seu correspondente salario medio.

Á hora de interpretar os resultados debe terse en conta que nesta estatística ao longo do ano as persoas poden obter percepcións salariais de máis dunha empresa e dous ou máis tipos de percepcións1. Ademais o número de asalariados anuais calcúlase como a suma de persoas que ao longo do ano tiveron algunha percepción salarial; e o salario medio anual como a suma dos salarios anuais dividida polo número de asalariados. En consecuencia, o salario medio anual tende a ter un nesgo á baixa en comparación con outras estatísticas nas que o denominador é o número de asalariados calculado como media anual. Un incremento da temporalidade, por exemplo, fará que o salario medio calculado neste apartado diminúa máis que un salario por hora traballada, por exemplo.


1As persoas asalariadas poden clasificarse segundo o grupo de poboación ao que pertencen. Estes grupos son os seguintes: poboación que só percibe salario, poboación que percibe salario e pensión, poboación que percibe salario e prestación por desemprego e poboación que percibe salario, pensión e prestación por desemprego. Para cada un destes grupos pode calcularse o salario medio anual.

Salario medio anual. España e Galicia

No ano 2019 rexístrase o salario medio anual máis alto nesta serie tanto en Galicia (19.879 euros), como en España (20.566 euros). No período 2001-2019, o salario medio anual en Galicia e en España amosa un perfil similar cunha diferenza significativa en canto ao nivel: estas diferenzas, favorables ao salario medio no conxunto de España, oscilan entre 1.344 (ano 2007) e 650 (ano 2018) euros anuais.
Desde o ano 2014 o salario medio medrou, tanto en Galicia como en España. En 2019 o crecemento en termos relativos é similar en Galicia e no conxunto do Estado. O ano 2014 foi o último ano con decrecemento do salario medio e, desde esa data, o salario medio anual medrou máis en Galicia que en España. En 2019 o crecemento foi do 3,8% en ambos espazos.

As diferenzas por sexo son destacables, aínda que en España son máis elevadas: no ano 2019, en termos absolutos, a diferenza entre o salario medio anual dos homes e das mulleres en España ascendeu a 4.948 euros/ano, mentres en Galicia esta diferenza é de 4.527 euros/ano. As maiores diferenzas situáronse no ano 2007 en España (6.182 euros) e en 2008 en Galicia (5.076 euros). Se examinamos as diferenzas de salario medio por sexo en Galicia e en España, obsérvase que o diferencial é maior en España. É dicir, o salario medio das mulleres galegas, aínda que é máis baixo que o español, aproxímase máis ao da media de España que no caso dos homes.

Salario medio anual segundo o sexo. España e Galicia
Euros

Salario medio anual. Ambos sexos. España e Galicia
Euros

Salario medio anual segundo o sexo. España e Galicia
Euros

Percepcións salariais segundo o grupo de poboación ao que pertencen as persoas asalariadas. Galicia

Da poboación que recibiu rendas salariais en Galicia, máis de 844 mil galegos recibiron en 2019 só este tipo de rendas. A porcentaxe de persoas asalariadas que só reciben rendas salariais supera á do ano 2008 (80% fronte a 76,8%). Esta porcentaxe aínda é inferior á do ano 2001 (82%), pero é a porcentaxe máis alta desde 2007.

No ano 2019 un 15,3% da poboación que recibiu algún salario, recibiu tamén unha prestación por desemprego (162.006 persoas), mentres 44.929 persoas recibiron salarios e pensións, e 4.570 recibiron salarios, pensións e prestacións por desemprego no ano 2019. Nos catro grupos a retribución media anual é superior á de 2008.

O tipo de retención mantense estable na contorna do 14% desde 2015 e é superior no colectivo que percibe unicamente rendas salariais.

Retribución anual media procedente de salarios e tipo de retención. Galicia
Euros, porcentaxe

Persoas asalariadas segundo o grupo de poboación ao que pertencen. Galicia
Porcentaxe

Persoas asalariadas, percepcións salariais e retencións segundo o grupo de poboación. Galicia
Persoas, euros, porcentaxe

Salario medio anual por ramas de actividade. España e Galicia

No ano 2019 o maior salario medio rexístrase no sector das Entidades financeiras e aseguradoras e o menor nos Outros servizos persoais e de ocio. Con respecto a 2018 todos os sectores tiveron crecemento, coa excepción da Agricultura, gandería, silvicultura e pesca que rexistra un incremento do número de persoas asalariadas (pasa de 24.521 en 2018 a 25.250 en 2019) superior ao incremento do salario total do sector. Os maiores crecementos rexístranse nos Servizos sociais, cun incremento do 5,5% con respecto ao 2018 e no sector da Construción e actividades inmobiliarias (4,6%).

Desde 2014 todos os sectores rexistran crecemento do salario medio anual, tanto en Galicia como en España. Destaca o crecemento nas Entidades financeiras e aseguradoras, asemade, tanto a Industria extractiva, enerxía e auga, os Servizos Sociais como os Servizos ás empresas rexistraron os crecementos máis baixos.

En canto ás diferenzas de nivel no salario medio por sectores, Galicia supera a España no sector Construción e actividades inmobiliarias e no sector primario (no que o emprego asalariado ten pouca entidade en Galicia). No resto de sectores o salario medio anual é superior en España, e as maiores diferenzas prodúcense en Información e comunicacións e Entidades financeiras e aseguradoras.

Salario medio anual por sectores. España e Galicia
Euros

Salario medio anual por sectores. Galicia
Euros

Salario medio anual por sectores. Ano 2019. España e Galicia
Euros

Lenda dos gráficos; CNAE-2009:

 • 1: Agricultura, gandería, silvicultura e pesca (A)
 • 2: Industria extractiva, enerxía e auga (B, D, E)
 • 3: Industria (C)
 • 4: Construción e actividades inmobiliarias (F, L)
 • 5: Comercio, reparacións e transporte (G, H)
 • 6: Información e comunicacións (J)
 • 7: Entidades financeiras e aseguradoras (K)
 • 8: Servizos ás empresas (N, M)
 • 9: Servizos sociais (P, Q, O)
 • 10: Outros servizos persoais e de ocio (I, R, S)

Persoas asalariadas e percepcións salariais por grupos de idade. España e Galicia

Nos seguintes gráficos amósase a estrutura comparada das persoas asalariadas e da masa salarial por grupo de idade de Galicia e España. O grupo de idade máis numeroso é o que vai dos 36 a 45 anos, tanto en Galicia como en España, porén a porcentaxe que representa este grupo é superior en Galicia. Isto ocorre cos grupos de maior idade en detrimento dos de menor idade, nos que a porcentaxe en España é maior: no grupo de idade de 18 a 25 anos concéntrase o 8,2% das persoas asalariadas en Galicia por un 10,5% en España.

Persoas asalariadas por grupos de idade. Ano 2019. España e Galicia
Porcentaxe

Masa salarial por grupos de idade. Ano 2019. España e Galicia
Porcentaxe

Pirámide coa comparación do volume de persoas asalariadas e a masa salarial por sexo e grupos de idade. Ano 2019. Galicia
Porcentaxe

Pirámide coa comparación do volume de persoas asalariadas e a masa salarial por sexo e grupos de idade. Ano 2019. España
Porcentaxe

Coa representación en forma de pirámide de idades da masa salarial e das persoas asalariadas por sexo, preténdese amosar nunha imaxe fixa as diferenzas estruturais demográficas entre Galicia e o conxunto de España na composición da poboación asalariada por idades e sexo e o correspondente reparto da masa salarial entre os grupos de persoas asalariadas.


As observacións máis salientables resúmense nos seguintes puntos:

 • A poboación asalariada galega está máis envellecida que a española. A proporción da poboación asalariada que ten máis de 55 anos supera á media española en un punto porcentual. En contraste, os novos (menores de 36 anos) teñen maior peso en España que en Galicia: un 32% fronte a un 28%.

 • Na poboación nova asalariada (menor de 36 anos) existe unha gran diferenza entre o peso da súa masa salarial e o peso poboacional no conxunto de persoas asalariadas: en Galicia 10 puntos e 11 en España. En Galicia implica que o 28% da poboación asalariada recibe o 19% da masa salarial.

 • No resto de grupos de idade a proporción de masa salarial supera á de poboación, sendo o grupo de 46 a 55 anos o que presenta unha situación máis favorable: o 26% das persoas asalariadas absorben o 31% da masa salarial.

 • Por sexos, no grupo de 36 a 45 anos as mulleres (14% da poboación asalariada) perciben o 13% da masa salarial.

 • Pola contra, no grupo de 46 a 55 anos, os homes (14% da poboación asalariada) perciben o 18% da masa salarial.

Salario medio anual por sexo e grupos de idade. Galicia

Salario medio anual por sexo e grupos de idade. Galicia
Euros

Por idade, todos os colectivos teñen un salario medio en 2019 superior ao que se rexistraba en 2008, excepto o grupo de 18 a 25 anos, cuxo salario medio diminuíu un 16%. No grupo de 26 a 35 anos o salario das mulleres en 2019 é un 6,3% superior ao de 2008, porén no caso dos homes o salario medio é inferior ao rexistrado en 2008.

Salario medio anual por grupos de idade. Ambos sexos. Galicia
Euros

O salario medio é superior nos homes en todos os niveis de idade, porén as diferenzas acurtáronse en todos os grupos de idade desde 2008. É dicir, o salario medio anual medrou máis nas mulleres que nos homes de xeito independente ao grupo de idade ao que pertencen.

Salario medio anual por grupos de idade. Homes. Galicia
Euros

Salario medio anual por grupos de idade. Mulleres. Galicia
Euros

Datos provinciais

Salario medio anual por provincias

O perfil da evolución do salario medio anual é similar nas catro provincias: forte crecemento ata o ano 2008, moderación nos anos 2009 e 2010 e diminución ata o ano 2013, no que o salario medio se estabiliza con lixeiras variacións á alza ou á baixa. Desde 2015 rexístranse crecementos nas catro provincias e no 2019 en todas elas o salario medio medrou máis do 3,4%. A provincia da Coruña rexistra o maior crecemento en 2019 (4%) e tanto Lugo como Ourense medran a un maior ritmo que no ano precedente.

A Coruña é a única provincia na que o salario medio supera á media galega; séguelle a bastante distancia Pontevedra, sendo os niveis medios de Lugo e Ourense inferiores. No caso de Pontevedra no ano 2001 o salario medio aproximábase moito á media galega (unha diferenza de 189 euros anuais), no ano 2019 a diferenza amplíase ata os 719 euros e a distancia coa Coruña sitúase nos 2.048 euros anuais.

Salario medio anual. Galicia e provincias
Euros

Evolución do salario medio anual. Galicia e provincias
Euros

Evolución do índice do salario medio anual (Ano 2000=100). Galicia e provincias
Euros

En termos xerais, o padrón predominante na evolución temporal consiste en que ao redor dos anos 2009 ou 2010 comezan a apreciarse os efectos da crise nos salarios con perdas que afectan con máis intensidade á poboación máis nova. Neste grupo, as perdas no salario medio anual no período 2008-2019, sitúanse en torno ao 16%. Nos anos 2013, 2014 e 2015, agás nos dous primeiros grupos de idade, os salarios moderan a caída e incluso nalgúns grupos obsérvanse incrementos no salario medio anual, como ocorre no último grupo de idade, no que as catro provincias experimentan incrementos entre o 2% e o 5%. No ano 2016 o crecemento por grupo de idade era xeralizado, e só no grupo de maior idade se rexistrou decrecemento. Desde 2017 rexístranse subidas do salario medio en todos os grupos de idade.

Tramos de salario. Índice de Gini por sexo e por provincias

A curva de Lorenz amosa graficamente a concentración do ingreso ou da riqueza dun espazo determinado (o máis usual é o conxunto de persoas ou fogares dun país ou rexión). Canto máis cerca esté a curva da recta que une os puntos (0,0) e (100,100), máis igualitaria será a distribución da renda, sendo o caso extremo cando a distribución coincida coa recta, na que todos os individuos percibirían a mesma renda.
Cos datos obxecto de análise, relaciónanse as porcentaxes acumuladas de poboación asalariada coas porcentaxes acumuladas de masa salarial nun ano.

A partir da curva de Lorenz calcúlase o índice de Gini, que proporciona unha medida cuantitativa do grao de concentración dos ingresos (ou da riqueza) dun determinado país, rexión ou grupo social. Este coeficiente varía entre 0 e 1, onde o 0 indica a igualdade máxima e o 1 cando un só individuo acapara todo o ingreso. Polo tanto, este coeficiente permítenos facer comparacións no grao de desigualdade entre os grupos obxecto de estudo e a súa evolución no tempo.

Curva de Lorenz. Ano 2019. España e Galicia

Coa información relativa aos 13 tramos de percepcións anuais por salario, determinados como múltiplos das percepcións mínimas interprofesionais anuais, calcúlase o índice de Gini para ter unha aproximación ao grao de desigualdade no tempo e no ámbito territorial (Galicia e provincias).

En primeiro lugar represéntase a curva de Lorenz de Galicia e de España. A imaxe das dúas curvas superpostas indica que a distribución salarial en España é lixeiramente máis desigual que en Galicia.

Se comenzamos polos salarios máis baixos, vese que en Galicia hai un 34% da poboación asalariada que percibe un 10% da masa salarial (en España o 38% das persoas asalariadas percibe o 10% das rendas) e que o 75% absorbe o 47% dos salarios en Galicia, e en España o 73% do colectivo asalariado o 41% da masa salarial.

Se nos situamos nas rendas salariais máis elevadas, en Galicia un 10% das persoas asalariadas reciben o 30% da masa salarial, en cambio en España un 13% recibe o 36% dos salarios totais.

As rendas salariais están máis concentradas en España que en Galicia, é dicir, a distribución do ingreso é menos desigual na nosa Comunidade autónoma.

Como se deduce do gráfico no que se representa o índice de Gini referido ao ano 2019, a desigualdade nos ingresos por salarios, é maior nas mulleres que nos homes nas catro provincias, sendo Lugo a que rexistra a diferenza máis elevada. Ou dito doutro xeito, as diferenzas salariais son máis elevadas nas mulleres asalariadas que nos homes asalariados.

En canto á evolución temporal, o grao de desigualdade diminúe no ano 2019, continuando a tendencia mostrada desde 2017. O índice toma valores moi próximos aos que rexistraba no ano 2008, exercicio no que se rexistrou o valor máis baixo do índice.

Índice de Gini segundo o sexo. Ano 2019. Provincias

Evolución do índice de Gini en Galicia.

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Descarga de datos

Fontes de información

Axencia Tributaria. Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: