Superficie total das explotacións agrícolas segundo aproveitamento
Hectáreas
Variables en filas:  Espazo, Aproveitamento
Variables en columnas:  Tempo

  1989 1999 2009 
         15010 Boimorto
      Total 5.610 6.387 4.653
         Terras labradas 1.416 785 1.280
         Terras para pastos permanentes 1.548 3.086 2.297
         Especies arbóreas e forestais 691 1.527 964
         Outras terras non forestais 1.955 989 112

INE. Censo Agrario
A poboación investigada no Censo Agrario 2009 difire notablemente da investigada en 1999, debido a que en 2009 restrinxiuse o colectivo de explotacións investigadas, limitándose á normativa europea (EUROSTAT). Mentres que en 1999 investigáronse todas as explotacións con polo menos 0.1 ha. de Superficie Total, en 2009 investigáronse as explotacións agrícolas e gandeiras existentes no territorio nacional, ao 30 de setembro de 2009 cumprindo algún dos seguintes criterios:
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 1 ha de Superficie Agrícola Utilizada (SAU).
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,2 ha SAU dedicadas a hortalizas e flores e plantas ornamentais ao aire libre ou en abrigo baixo ou froiteiros (incluídos cítricos) de regadío ou viveiros ou invernadoiros.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,1 ha SAU dedicadas a hortalizas en invernadoiro.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,1 ha SAU dedicadas a flores e plantas ornamentais en invernadoiro.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,5 ha SAU dedicadas a tabaco.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,5 ha SAU dedicadas a lúpulo.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,5 ha SAU dedicadas a algodón.
As explotacións agrícolas cunha ou máis Unidades Gandeiras (UG) e cunha Produción Estándar Total (PET) igual ou superior a 900 euros.
Estes criterios son independentes, é dicir, ha de cumprirse polo menos un deles para que se considere que a explotación pertence á poboación obxecto de estudo.
As explotacións netamente forestais excluíronse do censo 2009 se non cumprían as condicións antes citadas, xa que o censo refírese a explotacións propiamente agrícolas. Con todo, cando a explotación investigada tiña algunha masa forestal, esta recolleuse no cuestionario.


(16-04-2012)
Compartir: