PRINCIPAIS DATOS DE GALICIA
Superficie: 29.574,8 km²
Definicións Descargar en formato PDF
 
SOCIEDADE E POBOACIÓN
POBOACIÓN Dato Período Fonte
Poboación 2.701.743 2018 INE
Saldo vexetativo -15.839 2018 INE-IGE
Saldo migratorio 12.391 2018 INE-IGE
Taxa bruta de natalidade (o/oo) 6,81 2017 IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo) 11,81 2017 IGE
Número medio de fillos por muller 1,12 2017 IGE
 
TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL Dato Período Fonte
Taxa de actividade (%) 53,3 2018 INE
Taxa de paro (%) 13,3 2018 INE
Ocupados (miles de persoas) 1.077,6 2018 INE
Afiliados á Seguridade Social. Media anual 997.776 2018 MTSS
BENESTAR Dato Período Fonte
Ingresos medios mensuais por fogar 2.079 2017 IGE
Taxa de risco de pobreza(3) 15,87 2017 IGE
% de persoas conectadas a internet 28,46 2018 IGE
 
EDUCACIÓN E CULTURA Dato Período Fonte
Alumnado matriculado no ensino non universitario 383.026 2019 CCEOU
Alumnos matriculados no ensino universitario 61.535 2018 CCEOU
% persoas que falan sempre galego 30,33 2018 IGE
 
SAÚDE Dato Período Fonte
Esperanza de vida ao nacer 83,3 2017 IGE
 homes 80,19 2017 IGE
 mulleres 86,3 2017 IGE
Médicos colexiados 6.734 2018 INE
Camas instaladas nos hospitais do Sergas 7.093 2017 Sergas
Beneficiarios con dereito a prestación farmacéutica do Sergas 2.633.032 2017 Sergas
 
ECONOMÍA
AGRICULTURA E PESCA Dato Período Fonte
Bovino (número de animais) 946.870 2018 IGE-CMR
Porcino (número de animais) 1.096.931 2017 CMR
VEBpb sector primario (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 3.050.246 2018 IGE
 
INDUSTRIA E ENERXÍA Dato Período Fonte
Produción dispoñible de enerxía eléctrica (Mgw) 30.021.853 2016 MINETUR
VEBpb industria (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 11.010.344 2018 IGE
 
CONSTRUCIÓN Dato Período Fonte
Número de vivendas a crear en nova planta 2.238 2018 IGE-MF
Vivendas terminadas 1.827 2017 MF
Prezo medio do m² da vivenda libre 1.197,4 2019/III MF
VEBpb construción (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 4.249.560 2018 IGE
 
MACROMAGNITUDES Dato Período Fonte
Produto interior bruto pm (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 63.935.743 2018 IGE
Gasto en consumo final (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 50.965.486 2018 IGE
Formación bruta de capital (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 10.703.836 2018 IGE
EMPRESAS Dato Período Fonte
Número de empresas con sede social en Galicia 245.658 2017 IGE
  Persoas físicas 157.103 2017 IGE
Número de unidades locais 236.235 2017 IGE
 
ESTRADAS, TRÁFICO E TRANSPORTE Dato Período Fonte
Km de estrada (2) 17.779 2017 MF
Parque de vehículos 1.991.408 2017 DGT
 
SECTOR EXTERIOR Dato Período Fonte
Importacións/introducións (miles de euros)(1) 19.058.098,9 2018 IGE-AEAT
Exportacións/expedicións (miles de euros)(1) 22.862.874,2 2018 IGE-AEAT

(..) Dato non dispoñible

(-) Non procede

(X) Segredo estatístico

(P) Datos provisionais

(1) Datos avance

(2) Só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais

(3) A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes

AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

CCEOU: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

DGT: Dirección General de Tráfico

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estadística

MF: Ministerio de Fomento

MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Sergas: Servizo Galego de Saúde

Compartir: