PRINCIPAIS DATOS DE GALICIA
Superficie: 29.574,8 km²
Definicións Descargar en formato PDF
 
SOCIEDADE E POBOACIÓN
POBOACIÓN Dato Período Fonte
Poboación 2.718.525 2016 INE
Saldo vexetativo -12.521 2016 INE-IGE
Saldo migratorio 3.025 2016 INE-IGE
Taxa bruta de natalidade (o/oo) 7,12 2015 IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo) 11,62 2015 IGE
Número medio de fillos por muller 1,1 2015 IGE
 
TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL Dato Período Fonte
Taxa de actividade (%) 53,3 2017 INE
Taxa de paro (%) 15,7 2017 INE
Ocupados (miles de persoas) 1.052,7 2017 INE
Afiliados á Seguridade Social. Media anual 973.812 2017 MTSS
BENESTAR Dato Período Fonte
Ingresos medios mensuais por fogar **** 2016 IGE
Taxa de risco de pobreza(3) 16,06 2016 IGE
% de persoas conectadas a internet 61,28 2013 IGE
 
EDUCACIÓN E CULTURA Dato Período Fonte
Alumnado matriculado no ensino non universitario 383.403 2017 CCEOU
Alumnos matriculados no ensino universitario 53.710 2016 CCEOU
% persoas que falan sempre galego 30,84 2013 IGE
 
SAÚDE Dato Período Fonte
Esperanza de vida ao nacer 82,63 2015 IGE
 homes 79,53 2015 IGE
 mulleres 85,64 2015 IGE
Médicos colexiados 6.320 2016 INE
Camas instaladas nos hospitais do Sergas 7.058 2015 Sergas
Beneficiarios con dereito a prestación farmacéutica do Sergas 2.615.401 2015 Sergas
 
ECONOMÍA
AGRICULTURA E PESCA Dato Período Fonte
Bovino (número de animais) 952.656 2014 IGE-CMR
Porcino (número de animais) 1.130.658 2014 CMR
VEBpb sector primario (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 2.803.682 2016 IGE
 
INDUSTRIA E ENERXÍA Dato Período Fonte
Produción dispoñible de enerxía eléctrica (Mgw) 24.668.471 2015 MINETUR
VEBpb industria (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 9.540.721 2016 IGE
 
CONSTRUCIÓN Dato Período Fonte
Número de vivendas a crear en nova planta 1.218 2016 IGE-MF
Vivendas terminadas .. 2016 MF
Prezo medio do m² da vivenda libre 1.198,8 2017/III MF
VEBpb construción (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 3.580.897 2016 IGE
 
MACROMAGNITUDES Dato Período Fonte
Produto interior bruto pm (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 58.740.559 2016 IGE
Gasto en consumo final (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 47.720.969 2016 IGE
Formación bruta de capital (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 9.320.870 2016 IGE
EMPRESAS Dato Período Fonte
Número de empresas con sede social en Galicia 198.808 2014 IGE
  Persoas físicas 111.038 2014 IGE
Número de unidades locais 227.458 2014 IGE
 
ESTRADAS, TRÁFICO E TRANSPORTE Dato Período Fonte
Km de estrada (2) 17.743 2016 MF
Parque de vehículos 1.953.971 2016 DGT
 
SECTOR EXTERIOR Dato Período Fonte
Importacións/introducións (miles de euros)(1) 17.184.234,7 2017 IGE-AEAT
Exportacións/expedicións (miles de euros)(1) 21.679.444,7 2017 IGE-AEAT

(..) Dato non dispoñible

(-) Non procede

(X) Segredo estatístico

(P) Datos provisionais

(1) Datos avance

(2) Só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais

(3) A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes

AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

CCEOU: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

DGT: Dirección General de Tráfico

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estadística

MF: Ministerio de Fomento

MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Sergas: Servizo Galego de Saúde

Compartir: