PRINCIPAIS DATOS DE GALICIA
Superficie: 29.574,8 km²
Definicións Descargar en formato PDF
 
SOCIEDADE E POBOACIÓN
POBOACIÓN Dato Período Fonte
Poboación 2.708.339 2017 INE
Saldo vexetativo -13.364 2017 INE-IGE
Saldo migratorio 6.683 2017 INE-IGE
Taxa bruta de natalidade (o/oo) 7,02 2016 IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo) 11,7 2016 IGE
Número medio de fillos por muller 1,13 2016 IGE
 
TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL Dato Período Fonte
Taxa de actividade (%) 53,3 2017 INE
Taxa de paro (%) 15,7 2017 INE
Ocupados (miles de persoas) 1.052,7 2017 INE
Afiliados á Seguridade Social. Media anual 973.812 2017 MTSS
BENESTAR Dato Período Fonte
Ingresos medios mensuais por fogar **** 2016 IGE
Taxa de risco de pobreza(3) 16,06 2016 IGE
% de persoas conectadas a internet 61,28 2013 IGE
 
EDUCACIÓN E CULTURA Dato Período Fonte
Alumnado matriculado no ensino non universitario 383.403 2017 CCEOU
Alumnos matriculados no ensino universitario 56.878 2017 CCEOU
% persoas que falan sempre galego 30,84 2013 IGE
 
SAÚDE Dato Período Fonte
Esperanza de vida ao nacer 82,78 2016 IGE
 homes 79,52 2016 IGE
 mulleres 86 2016 IGE
Médicos colexiados 6.529 2017 INE
Camas instaladas nos hospitais do Sergas 7.010 2016 Sergas
Beneficiarios con dereito a prestación farmacéutica do Sergas 2.635.470 2016 Sergas
 
ECONOMÍA
AGRICULTURA E PESCA Dato Período Fonte
Bovino (número de animais) 960.413 2017 IGE-CMR
Porcino (número de animais) 1.096.931 2017 CMR
VEBpb sector primario (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 2.959.891 2017 IGE
 
INDUSTRIA E ENERXÍA Dato Período Fonte
Produción dispoñible de enerxía eléctrica (Mgw) 30.021.853 2016 MINETUR
VEBpb industria (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 10.422.648 2017 IGE
 
CONSTRUCIÓN Dato Período Fonte
Número de vivendas a crear en nova planta 1.371 2017 IGE-MF
Vivendas terminadas 1.923 2017 MF
Prezo medio do m² da vivenda libre 1.177,9 2018/III MF
VEBpb construción (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 4.003.267 2017 IGE
 
MACROMAGNITUDES Dato Período Fonte
Produto interior bruto pm (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 61.626.994 2017 IGE
Gasto en consumo final (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 49.183.547 2017 IGE
Formación bruta de capital (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 10.023.083 2017 IGE
EMPRESAS Dato Período Fonte
Número de empresas con sede social en Galicia 198.808 2014 IGE
  Persoas físicas 111.038 2014 IGE
Número de unidades locais 227.458 2014 IGE
 
ESTRADAS, TRÁFICO E TRANSPORTE Dato Período Fonte
Km de estrada (2) 17.779 2017 MF
Parque de vehículos 1.953.971 2016 DGT
 
SECTOR EXTERIOR Dato Período Fonte
Importacións/introducións (miles de euros)(1) 17.184.234,7 2017 IGE-AEAT
Exportacións/expedicións (miles de euros)(1) 21.679.444,7 2017 IGE-AEAT

(..) Dato non dispoñible

(-) Non procede

(X) Segredo estatístico

(P) Datos provisionais

(1) Datos avance

(2) Só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais

(3) A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes

AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

CCEOU: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

DGT: Dirección General de Tráfico

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estadística

MF: Ministerio de Fomento

MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Sergas: Servizo Galego de Saúde

Compartir: